Általános Szerződési Feltételek

I. ÁSZF hatálya

1./ Eltérő írásbeli megállapodás hiányában az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezései és jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak a Doktor Plusz járóbeteg szakellátó központot üzemeltető Doktor Plusz Medical Kft. mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Megbízott) által nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan tett és a Páciensek által elfogadott ajánlatokra, a Páciensek részére teljesített egészségügyi szolgáltatásokra, valamint a Megbízott és a Páciens között a Megbízott egészségügyi szolgáltatásainak igénybevétele céljából létrejött valamennyi jogviszonyra, illetve ezen jogviszonyok alanyaira. 

2./ Jelen ÁSZF az elfogadás és a honlapon történő közléssel hatályos. Valamennyi változtatást egységes szerkezetben a Megbízott a változás időpontjának és a változtatott szöveg feltüntetésével honlapján közzéteszi, a recepción pedig elérhetővé teszi, egyben a korábbi változatokat megőrzi. A Megbízott az ÁSZF változására külön hirdetményben is felhívja a Páciensei figyelmét. A módosított rendelkezések valamennyi Páciensre, illetve a részükre teljesített valamennyi jövőbeni egészségügyi szolgáltatásra kötelezőek, kivéve, ha a már kezelés alatt álló Páciens a módosított rendelkezések Megbízott honlapján történő közzétételétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Megbízottat arról, hogy a módosított rendelkezéseket nem fogadja el. A Páciens köteles minden egyes újabb egészségügyi szolgáltatás igénybevételét megelőzően megbizonyosodni a hatályos ÁSZF rendelkezéseiről. 

3./ A Megbízott a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, amely az érdekkörében eljárókra, közreműködőkre is kiterjed. A Megbízott felelősségbiztosításának a mindenkori adatai a rendelő recepcióján nyomtatott formában megtekinthetőek.  

4./ Érvényes megrendelésnek minősül a Páciens részéről minden olyan szóbeli vagy írásbeli nyilatkozat, amely arra irányul, hogy a Megbízott egészségügyi szolgáltatást nyújtson a Páciens részére. Ennek megfelelően a Páciens részéről megrendelésnek minősül többek között: 

– Telefonon vagy írásban (akár e-mail, vagy a Megbízott által üzemeltetett applikáción keresztül), vagy személyesen időpont foglalása meghatározott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozóan, 

– további egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele, 

– időben később nyújtandó egészségügyi szolgáltatás vonatkozásában előleg fizetése a Megbízott részére.   

5./ A Megbízott által nyújtott és a Páciensek által kiválasztott egészségügyi szolgáltatás(ok), valamint az ehhez szükséges anyagok/eszközök megrendelésének és igénybevételének feltételeit jelen ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.  

6./ A felek között létrejött szerződés a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szűnik meg, illetve szüntethető meg a felek által.  A jelen ÁSZF rendelkezéseinek a Páciens általi megismerését és magára nézve kötelezőnek történő elfogadását követően valamennyi további, a Páciens által a Megbízottól megrendelt újabb egészségügyi szolgáltatásra már a jelen ÁSZF – annak Megbízott általi esetleges módosítása esetén pedig a mindenkori ÁSZF – rendelkezései az irányadóak. 

  

II. Fogalmak:

1./ Megbízott: a Doktor Plusz Medical Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fiskális út 43.)

2./ Doktor Plusz járóbeteg szakellátó központ: a Megbízott által működtetett magánrendelő, amely járóbeteg szakrendelés keretein belül járóbeteg szakellátást nyújt a hozzá forduló Páciensek részére (továbbiakban: Doktor Plusz).  

3./ Megbízó/Páciens/Ügyfél/Beteg (továbbiakban: Páciens): az egyedi Megbízási szerződésben és/vagy az egészségügyi szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett, az egészségügyi  szolgáltatást igénybe vevő személy.   

4./ Kezelési Terv: az a dokumentum, melyet az egészségügyi dolgozó az első vizsgálat alkalmával készít, és amelyeknek az aláírásával a Páciens a megrendelést igazolja.

5./ Kórlap, ambuláns lap: az a dokumentum, melyet az egészségügyi dolgozó a vizsgálat és a kezelés folyamán készít, és amelyeknek az aláírásával a Páciens mind a megrendelést, mind pedig a Megbízott teljesítését igazolja.  

6./ Számlaterv: az a dokumentum, melyet a Páciens  a vizit végén kézhez kap, tartalmazza a kezelés tételeit és azok összegeit. A számla kiállítása ez alapján történik.  

7./ Fél vagy Felek: Megbízott és Páciens 

  

III. Az egészségügyi szolgáltatás feltételei

1./ A szolgáltatás tartalma 

1.1. Megbízott – díjazás ellenében – előzetesen egyeztetett időpontban, nyitvatartási időben az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Páciensek részére:  

a) egészségügyi szakrendeléseket, betegségmegelőzési szűrővizsgálatait, dietetikai- és életmód tanácsadási szolgáltatásait;  

b) képalkotó diagnosztikai eljárásokat;  

c) a Páciens orvosi javaslat nélkül veheti igénybe a laborvizsgálatokat;

d) a Páciens orvosi javaslattal veheti igénybe a védőoltásokat;

e) a szakorvos által terápiaként megállapított gyógyszerek felírása a Megbízott mindenkor irányadó receptfelírási protokollja szerint; 

f) ún. „Páciensmenedzser orvos” szolgáltatás keretében a Megbízott orvosa a Páciens egészségügyi problémáját rövid időn belül – elsődlegesen saját szakorvosi vizsgálatokkal, szükség esetén a Megbízotton kívüli fogadóintézményekben történő szakorvosi vizsgálatokkal, a fogadóintézmény munkatársaival egyeztetve – próbálja megoldani, nyomon követi a Páciens állapotát, összefoglaló véleményt és magyarázatot biztosít részére; 

g) adminisztrációs szolgáltatást biztosít egészségbiztosítókkal, egészségpénztárakkal, ellátásszervező társaságokkal kapcsolatos ügyintézés, számlázás esetében.  

1.2. A Megbízott egészségügyi szolgáltatást a fenti körben nyújt a Páciens részére. A Páciens megrendelése nem jelenti automatikusan valamennyi előző pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatás nyújtását. A Páciens által megrendelt, és a Megbízott által nyújtott egészségügyi szolgáltatások pontos körét a Páciens megrendelése, és az ennek alapján a felek között létrejött Megbízási szerződés tartalmazza és határozza meg.    

1.3. A díjtáblázatban megjelölt egészségügyi szolgáltatások közül bizonyos szolgáltatások önmagukban, a Páciens egyedi igénye alapján nem, csak orvosi rendelvényre, illetve más szolgáltatásokkal együtt vehetők csak igénybe. Ezen szolgáltatásokat a díjtáblázat külön jelöli.  A Megbízott a szolgáltatásait a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező munkavállalói és közreműködői, valamint megbízottjai igénybevételével nyújtja a Megbízott székhelyén és telephelyein. Megbízott szolgáltatása biztosítása során külső intézmények szolgáltatásait is igénybe veheti, és a megrendelt szolgáltatás teljesítése keretében a Pácienst további egészségügyi szolgáltatóhoz is irányíthatja. A Megbízási szerződés aláírásával szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen az orvosi ellátáshoz, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Páciens által igénybe venni kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Megbízott közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a közvetített tevékenységéért úgy felel, mintha a közreműködőire bízott tevékenységet maga látta volna el. A Megbízott az általa megvásárolt szolgáltatásokat részben vagy egészben is értékesítheti változatlan formában, illetve tartalommal a Páciens részére, amely szolgáltatások értékesítése – a Megbízott döntésétől függően – történhet változatlan (azaz beszerzési) áron, vagy saját díjszabása alapján, módosult – növelt, vagy csökkentett – áron (közvetített szolgáltatás). 

 

 2./ Megbízási díjak 

2.1. A Megbízott az egyes igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások díját a Megbízott mindenkori díjtáblázata határozza meg, amely a Megbízott honlapján, és a várótérben megtekinthető. A Megbízott meghatározott feltételek mellett jogosult a listaáraiból üzletpolitikai célú kedvezményt nyújtani a Páciensei részére. Ennek feltételei és mértéke a mindenkori árlistában került közzétételre és részletezésre.

2.2. A Doktor Plusz egészségügyi szolgáltatásait mind magyar, mind pedig külföldi állampolgárok igénybe vehetik, a részükre nyújtott szolgáltatások azonban az eltérő kommunikációs és adminisztratív feladatokra, valamint az eltérő állampolgársággal összefüggő eltérő jogszabályi követelményekre figyelemmel eltérhetnek egymástól, mind a szolgáltatás tartalmát, mind pedig a szolgáltatás díját illetően. A Megbízott szolgáltatásait magyar nyelven nyújtja Páceinsei részére.  

2.3. A Megbízottnak fizetendő díj tartalmazza:  

– egészségügyi szolgáltatás nyújtása az érvényes szakmai protokollok figyelembevételével, magyar nyelven,  

– magyar nyelvű Betegtájékoztatás és Betegdokumentáció készítés.  

 

2.5. A Megbízott rögzíti, hogy amennyiben a Páciens a magyar nyelvet nem beszéli, a szolgáltatás igénybevételéhez tolmácsról a Páciens köteles saját maga gondoskodni. Tolmács igénybevétele esetén a Páciens köteles felmentést adni a Megbízott részére az orvosi titoktartás alól a tolmács vonatkozásában, figyelemmel arra, hogy a tolmácsnak szükségszerűen jelen kell lennie egyes szolgáltatások nyújtása és a Betegtájékoztatás során. Az egyes szolgáltatások, kezelések, beavatkozások során jelen lévő tolmács – mivel személye változhat az egyes kezelések között – köteles a személyi adatait a Megbízott részéről eljáró személy részére megadni, személyazonosságát  igazolni, és az adott kezelésről, beavatkozásról, vagy konzultációról készült orvosi dokumentációt – amelynek tartalmát a Páciens részére fordítja – fordítói minőségének a feltüntetése mellett a Pácienssel együtt aláírni. Ebben az esetben a Megbízott a megrendelt szolgáltatást abban az esetben nyújtja, ha a Páciens  írásban nyilatkozik arról, hogy tolmácsának az általa állított személyt teljes körűen elfogadja, és ezzel kapcsolatban a Megbízottat minden felelősség alól mentesíti. A Páciens ebben az esetben köteles arról is gondoskodni, hogy az általa választott tolmács betartsa a Megbízott működési szabályzatában, a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megbízási szerződésben foglaltakat.  

2.6. Amennyiben a Páciens nem beszél magyarul és saját tolmácsot sem állít, a Megbízott a szolgáltatás nyújtását nem vállalja, azt megtagadhatja.   

 

 

 

3./ Az ellátás folyamata 

3.1. Nyitvatartás:  

Hétfőtől péntekig 7:00-tól 20:00 óráig

A Megbízott az általános nyitvatartási időtől eltérő nyitvatartásokról a honlapján ad tájékoztatást a Pácienseknek 

3.2. Elérhetőségek:   

Telefon: (+36-22-999-555), e-mail: info@doktorplusz.com  honlap: www.doktorplusz.com 

3.3. Időpont-egyeztetés személyesen, e-mailben (info@doktorplusz.com címen) , illetve telefonon nyitvatartási időben, délelőtt 7.00 óra és este 20.00 óra között, továbbá a Megbízott által üzemeltetett honlap időpontfoglaló rendszerén keresztül lehetséges. Az időpontfoglalás a Megbízott szóbeli, vagy írásbeli -emailes- visszaigazolásával válik érvényessé. 

3.4.  A Páciensnek az ellátásra minden esetben, előzetesen telefonon vagy személyesen, vagy írásban be kell jelentkeznie. Bejelentkezéskor meg kell adnia nevét, címét, születési dátumát, e-mail címét és  telefonszámát, illetve röviden az időpont kérés okát. Az első időpontfoglalás alkalmával a Megbízott e-mail útján írásbeli tájékoztatást ad a Páciens részére a vizsgálati időpont lemondásának szabályairól. Amennyiben a Páciens az előre  foglalt időpontot megelőző munkanap déli 12.00 óráig nyitvatartási  időben nem mondja le, és az előre foglalt időpontban sem jelenik meg, a Megbízott rendelkezésre állási díjat (a lefoglalt szolgáltatás aktuális árlista szerinti díjazásának 50%-át) jogosult igényelni és kiszámlázni a Páciens  részére, amely összeget a Páciens köteles készpénzben vagy átutalással megfizetni a levelezési címére kiküldött díjbekérő kézhezvételétől számított 8 napon belül. A Megbízott új  Páciens esetében az első időpontfoglalást követően, korábbi Páciens esetében pedig a módosított ÁSZF hatályba lépését megelőzően e-mailben megküldi a Páciens részére a hatályos ÁSZF elérhetőségét, továbbá írásban is tájékoztatást ad a lefoglalt vizsgálati időpont lemondásának a szabályairól. A Páciens a megküldött iratok megismerését követően a szolgáltatás igénybevételével azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Az ÁSZF módosítása esetén a Páciens nem köteles a módosított ÁSZF-t magára nézve külön is elfogadni, az a módosítás hatályba lépését követően automatikusan kötelező rá nézve. 

3.5 A Páciens a megérkezéskor a recepciós pultnál jelentkezik, a rendelési időpontot megelőző 15 perccel korábban a szükséges adminisztráció teljesítése céljából. A Páciens – amennyiben ez korábban még nem történt meg – akkor írja alá az adatkezelési-, valamint szükség esetén a beleegyező nyilatkozatot, amikor első alkalommal személyesen megjelenik a Megbízottnál. A Páciens valamennyi egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor magával hozza személyi okmányait (személyazonosság igazolására alkalmas érvényes, arcképes igazolvány, pl. személyi igazolvány, vagy vezetői  engedély, útlevél, valamint lakcímkártya, és TAJ kártya) a személyazonosság megállapítása, változások pontosítása céljából,  illetve a korábbi orvosi kezelésekről és beavatkozásokról rendelkezésére álló iratokat a kórelőzmény  rögzítése céljából. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor nyilatkozik az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás szempontjából lényeges egészségügyi adatairól (kórelőzményéről). A nyilatkozattételi kötelezettség, illetve a személyazonosság igazolásának a megtagadása esetén a Megbízott jogosult – a sürgősségi ellátás kivételével – a szolgáltatás nyújtását visszautasítani és megtagadni, és a Megbízási szerződéstől elállni. A Megbízási szerződést az a személy köteles aláírni, aki a megrendelt egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a szerződést a törvényes képviselő, illetve a gondnok írja alá, aki készfizető kezesként felel a megrendelt szolgáltatások ellenértékének a kiegyenlítéséért. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személy esetén harmadik személy abban az esetben jogosult a Megbízási szerződést aláírni, és a képviselt személy részére egészségügyi szolgáltatást megrendelni, ha rendelkezik erre vonatkozóan a törvényes képviselő által részére adott írásbeli, teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazással, amelynek érvényességét és fennállását a törvényes képviselők valamelyike a szolgáltatás megrendelésének az időpontjában telefonon szóban is megerősíti, vagy rendelkezik a Megbízottnál leadott írásbeli, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt állandó meghatalmazással. 

3.6 A Megbízási szerződés megkötésekor a törvényes képviselők írásban megjelölhetik azokat a harmadik személyeket, akik állandó jelleggel jogosultak a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek nevében a Megbízott felé eljárni. A képviselő személyének a megváltozásáról, illetve képviseleti jogának a megszűnéséről állandó meghatalmazott esetében a  törvényes képviselők írásban kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a Megbízottat. Ennek elmulasztása esetén a korábban megjelölt állandó meghatalmazottat jogszerűen eljáró képviselőnek tekintjük, és az esetleges jogosulatlan eljárásával összefüggésben a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli.  

3.7  Az egészségügyi ellátás az erre kijelölt és felkészített rendelőben zajlik. A Páciens és esetleges kísérői kötelesek az egészségügyi ellátások szolgáltatásának a rendjét betartani. 

3.8  A Megbízott az első személyes egészségügyi vizsgálatot követően a Páciens igényei, illetve egészségi állapota alapján kezelési ütemezést készít, amely tartalmazza a javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését, a javasolt egészségügyi szolgáltatások menetét, lehetséges kockázatait és szövődményeit, a szolgáltatást követő rehabilitációval kapcsolatos tudnivalókat (a továbbiakban: Kezelési Ütemezés). A Kezelési Ütemezés – terjedelmétől függően – elhangozhat szóbeli tájékoztatásként vagy írásban is közölhető. A Megbízott a szóban elhangzott tájékoztatást a Kezelési Ütemezés részeként javasolt egészségügyi szolgáltatások megnevezését írásba foglalva is a Páciens rendelkezésére bocsátja. A Kezelési Ütemezés a Megbízott javaslatán alapul. A Páciens – egyetértése esetén – köteles aláírásával a Kezelési Ütemezés elfogadását megerősíteni. Amennyiben a Megbízott a kezelést a Kezelési Ütemezés szóbeli közlését követően azonnal megkezdi, azt úgy kell tekinteni, hogy a Kezelési Ütemezést a Páciens jóváhagyta és elfogadta. Amennyiben a  Páciens a vele ismertetett Kezelési Ütemezést nem fogadja el, abban az esetben is köteles az első orvosi vizsgálat költségét a Megbízottnak megfizetni. A Kezelési Ütemezéstől a Megbízott a Páciens egészségügyi állapota által indokolt esetben és mértékben jogosult önállóan – a  Páciens előzetes beleegyezése nélkül is – eltérni, azonban ebben az esetben is köteles a  Pácienst az eltérés okáról és mértékéről utólag tájékoztatni. Nagyobb szakmai eltérés esetén – amennyiben ezt a Páciens egészségi állapota, illetve a kezelés időpontja lehetővé teszi -, a Megbízott köteles a  Pácienssel előzetesen egyeztetni.  A Kezelési Ütemezés módosulása a kalkulált árajánlat módosulását is jelenti a megváltozott egészségügyi szolgáltatások költségei szerint. A módosult Kezelési Ütemezés elfogadása ebben az esetben a módosult árajánlat elfogadását is jelenti. A Páciens köteles azon egészségügyi szolgáltatások ellenértékét is megtéríteni a Megbízott részére, amelyeket a Megbízott a Páciens egészségi állapota által indokoltan és a  Páciens érdekében fejt ki a részére, akkor, amikor a  Páciens megrendelése, illetve hozzájárulásnak a beszerzése ehhez nem lehetséges (pl. életveszély elhárításához szükséges egészségügyi beavatkozások és szolgáltatások ellenértéke).   

3.9.  A Megbízott a  Páciens egészségi állapotáról kórtörténeti adatlapot vesz fel (Kórtörténet), továbbá az általa végzett egészségügyi beavatkozásokról és ellátásokról elektronikus Egészségügyi adatlapot (Egészségügyi adatlap) vezet, amely dokumentumokat a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata szerint Beteg dokumentációként kezel.  

4. Recept felírási protokoll  

4.1. A Megbízott a receptek felírását e-recept formában valósítja meg, személyes átvételre csak akkor van lehetőség, ha az e-recept felírásnak bármilyen akadálya van. 

4.2. Az orvosi vizsgálat keretében a receptfelírás ingyenes. Amennyiben a Páciens gyógyszereit korábban is a Megbízott írta fel és ezek pótlása szükséges, ezt telefonon kérjük jelezni a Megbízott felé. 

4.3. A receptfelírás külön orvosi vizsgálat nélkül csak abban az esetben lehetséges, amennyiben az igényelt gyógyszert korábban a Megbízott valamely orvosa írta fel a Páciensnek, az ambuláns lapon rögzítette annak adagolását, a Páciens a Megbízott szakmai protokollja szerint előírt orvosi vizsgálatokon megjelent, és az utolsó vizsgálat óta kevesebb, mint három hónap telt el. Az orvosi vizsgálaton kívüli receptfelírási igény a gyógyszert korábban elrendelő szakorvos soron következő rendelési idejében valósítható meg. Ezt követően a felírt receptet a gyógyszertárban lehet kiváltani, illetve rendelési időben a recepción lehet személyesen átvenni. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a receptfelírási igény teljesítését külön orvosi vizsgálattól, és azon való részvételtől tegye függővé, és annak teljesítéséig a receptfelírást megtagadja.   

  

5. A szolgáltatás ellenértéke, fizetési feltételek

5.1. Páciens az igénybevett szolgáltatásokért a Megbízott részére díjat köteles fizetni. Az egészségügyi szolgáltatások mindenkori Megbízási díjai a Megbízott honlapján www.doktorplusz.com, valamint nyomtatott formában, a Doktor Plusz   várótérben ismerhetők meg. A Megbízott az aktuális díjakról recepcióján személyesen és/vagy telefonon, valamint e-mail útján tájékoztatást biztosít Páciensei részére. 

5.2. Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a közvetített szolgáltatások költségei az eseti kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, és számlázásra, akkor is, ha azok egy folyamatos Kezelési Ütemezés részét képezik. Azon közvetített szolgáltatások díját, amelyeket a Páciens a Megbízott közvetítésével külső szolgáltatótól vesz igénybe, a Páciens, amennyiben az igénybe vett szolgáltatás díja előzetesen ismert, a szolgáltatás megrendelésekor egyenlíti ki számla ellenében. 

5.3. A Megbízási díjat Megbízott számlája ellenében elsődlegesen magyar forintban, készpénzzel vagy bankkártyával kell kiegyenlíteni a Megbízott pénztáránál. Megbízott a számlát a szolgáltatás igénybevételét követően állítja ki. Azokban a jelen ÁSZF-ben rögzített esetekben, amikor a Páciensnek valamely díjat a Megbízott által postai úton küldött számla ellenében kell megfizetnie, a Megbízott jogosult számla helyett díjbekérőt kiküldeni. Ebben az esetben a Páciens az általa megfizetett összegről a számlát utólag, a díjbekérőn szereplő összeg megfizetését követően kapja meg postai úton. 

5.4. A Páciens  az egyes kezelés(ek) befejezésekor a ambulánslapon, aláírásával igazolja a Megbízott teljesítését. A Megbízott ennek alapján állítja ki szolgáltatásairól, illetve a teljesítéséhez kötődő közvetített szolgáltatások ellenértékéről a számlát. A számla aláírásával a Páciens a számla átvételét is igazolja. Megbízott jogosult a számlát és annak mellékleteit postai vagy elektronikus úton megküldeni a Páciens részére. Amennyiben a Páciens a teljesítést nem igazolja, a Megbízott igényét jogi úton érvényesíti. 

5.5. Amennyiben a Páciens a Megbízott közvetítésével külső szolgáltatótól vesz igénybe szolgáltatást, azonban a szolgáltatás díja előre nem ismert, a szolgáltatás díját a szolgáltatás teljesítése után számlázzuk. A Megbízott a külső helyszínen igénybe vehető szolgáltatások esetén jogosult a Pácienstől a megrendeléskor a várható Megbízási díj 50%-ának megfelelő mértékű előleg, a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőzően pedig a fennmaradt díj teljes megfizetését igényelni, és ezen összeg megfizetéséig a szolgáltatás nyújtását megtagadni. Amennyiben a Páciens a megrendelésétől az előleg megfizetését követően, de még az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele előtt, a beavatkozás kitűzött időpontját megelőző munkanap 12.00 óráig eláll, abban az esetben a Pácienst díjfizetési kötelezettség nem terheli, részére a kifizetett előleg visszajár. Amennyiben azonban a Páciens elállására ezt követő időpontban kerül sor, vagy a Páciens nem jelenik meg a kitűzött időpontban, a már kifizetett előleg a Megbízottat bánatpénz címén megilleti, így a Megbízott a már kifizetett előleg összegének a visszafizetésére nem köteles. A Páciens elállásának minősül, ha a Páciens a szolgáltatás teljesítésére kijelölt időpontban és helyszínen nem jelenik meg, és távollétét előzetesen nem menti ki, vagy olyan állapotban jelenik meg, amely neki felróható okból nem teszi lehetővé a szolgáltatás teljesítését. 

5.6. Amennyiben a Páciens az általa igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatást magánbiztosítása terhére kívánja igénybe venni, a Megbízott jogosult a mindenkori díjtáblázatban megjelölt összegű letét megfizetését, illetve igénybevétele esetén a már elhelyezett letét összegére történő kiegészítést igényelni a Pácienstől. A letét összege a Pácienst, illetve biztosítóját terhelő fizetési kötelezettség biztosítékaként szolgál, és annak fel nem használt összege a Megbízási díj teljes kiegyenlítését követően visszajár a Páciensnek. A letét kezelésével és felhasználásával kapcsolatos részletes rendelkezéseket a felek között megkötendő letéti szerződés tartalmazza. Amennyiben a Páciens a megrendelésétől még az egészségügyi szolgáltatás tényleges igénybevétele előtt a szolgáltatáskitűzött időpontját megelőző munkanap 12.00 óráig eláll, abban az esetben a Pácienst díjfizetési kötelezettség nem terheli, részére a kifizetett előleg összege visszajár. Amennyiben azonban a Páciens elállására ezt követő időpontban kerül sor, vagy a Páciens nem jelenik meg a kitűzött időpontban, a letét összege bánatpénz címén megilleti a Megbízottat, aki ezen összeg visszafizetésére ebben az esetben nem köteles. A Páciens elállásának minősül, ha a Páciens a szolgáltatás teljesítésére kijelölt időpontban és helyszínen nem jelenik meg, és távollétét előzetesen nem menti ki, vagy olyan állapotban jelenik meg, amely neki felróható okból nem teszi lehetővé a szolgáltatás elvégzését. 

5.7. Amennyiben a Páciens magyarországi tartózkodási címmel rendelkezik, lehetősége van a megbízási díj teljesítését biztosítón keresztül kérni. Ebben az esetben a biztosító által előírt dokumentumok megküldése után a biztosító fizeti meg a szolgáltatás díját a Megbízott részére. Amennyiben a biztosító a dokumentumok Megbízott általi hiánytalan megküldésétől számított 40 (negyven) napon belül nem fizeti meg a megbízási díjat a Megbízott részére, akkor – függetlenül annak okától – a megbízási díjat a Megbízott felhívására a Páciens haladéktalanul köteles megfizetni Megbízott részére. A biztosító esetleges utólagos teljesítése esetén a Páciensi teljesítéssel már rendezett összeget annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül Megbízott továbbutalja a Páciens részére. A Páciens a Betegi nyilatkozatának megadásával egyidejűleg köteles megjelölni annak a biztosítónak a nevét és elérhetőségét, amely biztosítóval az ellátását finanszíroztatni kívánja, illetve köteles megadni a biztosítási kötvényszámát. A Páciens a biztosítási jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolni köteles. A Megbízott a honlapján megjelenteti, illetve a rendelőben elhelyezi azon biztosítóknak a listáját, amelyekkel szerződéses jogviszonyban áll, és amely biztosítók utólagos teljesítését ennél fogva elfogadja az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatás ellenértékének a megfizetése vonatkozásában. A Megbízott rögzíti, hogy amennyiben a Páciens olyan biztosítóval áll jogviszonyban, amely biztosító a Megbízott által közzétett listán nem szerepel, a Megbízott az igénybe venni kívánt egészségügyi szolgáltatás nyújtását annak teljes ellenértéke Páciens általi előzetes kiegyenlítésétől teheti függővé. Ebben az esetben is a Megbízott a biztosító esetleges utólagos fizetése esetén a Páciensi teljesítéssel már rendezett összeget annak beérkezésétől számított 15 munkanapon belül továbbutalja a Páciens részére. 

5.8. A Páciens a megbízási díj késedelmes megfizetése esetén 10 %-os mértékű éves késedelmi kamatot köteles megfizetni a Megbízottnak, a késedelembe esés időpontjától a fizetési kötelezettség teljesítésének az időpontjáig számítottan. A Megbízott fizetési késedelem esetén jogosult igényét valamennyi rendelkezésére álló jogi eszköz útján érvényesíteni. Az igényérvényesítés során felmerülő többletköltségek a Pácienst terhelik. Fizetési késedelem esetén a Megbízott – a sürgősségi ellátás kivételével – jogosult továbbá megtagadni minden további egészségügyi szolgáltatás nyújtását a Páciens részére, függetlenül attól, hogy azok egy már megrendelt Kezelési Ütemezés részét képezik-e. Amennyiben a Páciens fizetési kötelezettségének a határidő lejártát követő 15 (tizenöt) napon belül sem tesz eleget, a Megbízott jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített egészségügyi szolgáltatások vonatkozásában a Megbízási Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez utóbbi rendkívüli felmondás esetén Megbízottat a Páciens által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megbízási díja 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg. A meghiúsulási kötbért a Páciens a Megbízott felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni. Amennyiben a Páciens a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Megbízott nem köteles tőle új időpontfoglalást elfogadni. 

5.9. A Megbízott a mindenkori megbízási díjait jogosult egyoldalúan módosítani, amelynek tényét és a hatályos díjjegyzéket – a módosítás hatályba lépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően – a honlapján köteles közzétenni, valamint nyomtatott formában a váróban elhelyezni. A Megbízott által módosított díjak nem vonatkoznak a már megkötött Megbízási szerződés alapján a Páciens által már megrendelt egészségügyi szolgáltatásokra, kivéve ha a Megbízott díjainak a megváltoztatására a Megbízott által igénybe vett, általa közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. Ez utóbbi esetben a Megbízott jogosult a díjváltozást a Pácienssel szemben a már megrendelt szolgáltatások vonatkozásában is érvényesíteni, köteles azonban a Páciens részére igazolni, hogy a díjváltoztatásra a közvetített szolgáltatások díjának a megváltozása miatt kerül sor. 

5.10. A Megbízott által a Megbízási díjakról a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kiállított számlák a számla keltének napján hatályos számviteli- és adójogszabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Amennyiben a szolgáltatásnyújtás kezdete és a számlakiállítás napja közötti időszakban bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a számlának egyéb, a Megbízott által nem ismert adatot is tartalmaznia kell, a Páciens köteles a Megbízott részére a még hiányzó adatokat haladéktalanul megadni a számviteli szabályok betartása érdekében. A Megbízott az egészségügyi szolgáltatásokat ÁFA mentesen számlázza ki a Páciens részére, és ÁFA mentes díjakat is tűntet fel a mindenkori díjtáblázatában (kivéve azokat a szolgáltatásokat, amelyek ÁFA-kötelesek, és ahol maga a díjtáblázat is feltünteti az ÁFA összegét). 

5.11 Amennyiben esetleges jogszabályváltozás folytán a díjtáblázatban feltüntetett szolgáltatások ÁFA tartalma változik, vagy ÁFA mentes szolgáltatás ÁFA-körbe kerül, a Megbízott jogosult a már megrendelt, de még nem teljesített és ki nem számlázott szolgáltatások vonatkozásában a Megbízási Szerződésben feltüntetésre kerülő Megbízási díj összegét az ÁFA összegével megemelni, és a Páciens is ezen ÁFA-összeggel megemelt Megbízási díj fizetésére köteles. 

5.12. A Megbízási díj magában foglalja a Megbízott díját, és valamennyi költségét is, azaz a Megbízott a jelen ÁSZF rendelkezésein túlmenően további díjat vagy költségtérítést a Pácienstől nem igényelhet. Amennyiben a Megbízott az orvosi rendelőn kívüli egészségügyi szolgáltatást nyújt, a mindenkori díjtáblázatban megjelölt díjon felül a díjjegyzékben szereplő kiszállási költségtérítést felszámítja.  

 6. A Betegek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos sajátos rendelkezések 

6.1. A Páciensnek a törvényi keretek között joga van az ellátását végző orvos megválasztásához, amely a Megbízott működési rendjének megfelelően gyakorolható. A Megbízottal kapcsolatban álló orvosok listája szakterületek szerinti bontásban a Megbízott honlapján, illetve a recepción papír alapon megtalálható. Amennyiben a Páciens az általa megrendelni kívánt egészségügyi szolgáltatás teljesítése során meghatározott orvos közreműködését igényli, köteles ezt időpontfoglaláskor jelezni. Amennyiben a Páciens az időpontfoglaláskor ilyen személyt nem jelöl meg, a Megbízott jelöli ki a közreműködő orvost. 

6.2. A Páciens bármely, a kezelőorvosa által megállapított diagnózissal, illetve javasolt terápiával kapcsolatosan kezdeményezheti a Megbízott más orvosa által történő vizsgálatát, megtérítve az általa igényelt újabb orvos által kifejtett egészségügyi szolgáltatás díját is. 

6.3. A Páciens az Eütv. által biztosított kapcsolattartási jogát Betegtársai jogainak a tiszteletben tartásával, és a betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.  

6.4. A Páciens törvényi keretek között megtilthatja, hogy a gyógykezelésének a tényét, vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják. A súlyos állapotú Páciensnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Súlyos állapotú az a Páciens, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, vagy fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetőek meg, vagy pszichés krízishelyzetben van. A kiskorú Páciensnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetve az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.  A súlyos állapotú Páciens által, a kiskorú vagy törvényes képviselője által megjelölt személy, valamint a törvényes képviselők kötelesek a Megbízott működési rendjét betartani.  

6.5.  A Páciens jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körű tájékoztatásra, az Eütv. rendelkezései szerint. A Megbízott a tájékoztatást a Páciens részére saját választása szerint akár szóban, akár írásban megadhatja. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Megbízott a tájékoztatást magyar nyelven adja meg.

6.6. Amennyiben a Páciens igénye alapján a tájékoztatáshoz tolmács, vagy jeltolmács igénybevétele válik szükségessé, úgy ezen személy kiválasztása és megbízása a Páciens feladata, és díját és költségeit a Páciens viseli. A Megbízott a tolmács magatartásáért és tevékenységéért semmilyen felelősséget nem vállal.  A Páciens a Kezelési Ütemezés, az egyes teljesített vizsgálatokról készült és részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének aláírásával elismeri, hogy az általa igényelt és megfelelő, kielégítő tájékoztatást a Megbízottól, illetve az annak képviseletében eljáró személytől megkapta. A cselekvőképes Páciens a tájékoztatásról lemondhat, kivéve ha betegsége természetét ismerni kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse. Ha a beavatkozásra a Páciens kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes. 

6.7. A Pácienst megilleti az önrendelkezéshez való jog, így a Páciens szabadon döntheti el, hogy a Megbízott egészségügyi szolgáltatásait igénybe kívánja-e venni, illetve annak során mely beavatkozásokba egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A Páciensnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen. A Páciens a Megbízott által már elvégzett, illetve elvégezni megkezdett szolgáltatások ellenértékét köteles a Megbízottnak megtéríteni. A Megbízott részéről bármilyen egészségügyi beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a Páciens megfelelő tájékoztatáson alapuló jogszerű beleegyezését adja. A Páciens utóbbi beleegyezését törvény eltérően rendelkezése hiányában szóban, írásban és ráutaló magatartással is megadhatja. A Páciens a kezelési ütemezés, az egyes teljesített vizsgálatokról készült és a részére átadott egészségügyi dokumentáció, vagy a számla átvételének az aláírásával, illetve a Megbízott egészségügyi szolgáltatásának az előzetes orvosi vizsgálatot és tájékoztatást követő tényleges igénybevételével a Páciens jelen pont szerinti beleegyezését megadottnak tekintjük.  Az invazív beavatkozásokhoz a Páciens írásbeli, vagy – amennyiben erre nem képes – két tanú együttes jelenlétében, szóban vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges.  

6.8. A beavatkozás teljesítéséhez szükséges Páciens beleegyezése hiányában, vagy megadásának a megtagadása esetén a Megbízott jogosult az egészségügyi beavatkozás teljesítését megtagadni és a megkötött Megbízási szerződéstől elállni, és a Páciens köteles a megrendelt, de igénybe nem vett egészségügyi szolgáltatás 20%-át meghiúsulási kötbér címén a Megbízottnak megfizetni. A Páciens a beavatkozás teljesítéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja, az alapos ok nélküli visszavonás esetén azonban köteles az ennek következtében felmerült és indokolt Megbízotti költségek megtérítésére.   

7. Az egyedi Megbízási szerződés létrejötte, megszűnése 

7.1. Az egyedi Megbízási szerződés abban az időpontban jön létre, amikor a Páciens a Megbízott recepcióján első alkalommal megjelenik és a szerződést aláírja. Az időpontfoglalással a Megbízott csupán arra vállal kötelezettséget, hogy a megjelölt időpontban egy általa kijelölt orvos a Páciens rendelkezésére fog állni és a Pácienst megvizsgálja további egészségügyi szolgáltatás igénybevétele szükségessége kapcsán. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez megrendelés, és a Megbízási szerződés aláírása szükséges. A Megbízott rögzíti, hogy bizonyos előre nem látható esetekben az általa kijelölt orvos akadályoztatva lehet abban, hogy az előre egyeztetett időpontban a Páciens rendelkezésére álljon és őt megvizsgálja. A Megbízott erre az esetre vállalja, hogy az általa kijelölt orvos akadályoztatásáról való tudomásszerzését követően a Pácienssel haladéktalanul felveszi a kapcsolatot és tájékoztatja őt – legkésőbb az egyeztetett időpontban a helyszínen – a kijelölt orvos akadályoztatásáról, valamint arról, hogy az egyeztetett időpontban tud-e helyettesítő orvosról gondoskodni. Amennyiben a Megbízott helyettesítő orvosról gondoskodni nem tud, vagy annak személyét a Páciens nem fogadja el, a felek új időpontot egyeztethetnek. A Páciens az időpont-módosítás miatt kártérítést nem igényelhet. 

 

7.2. A Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a  Betegvizsgálatot az előre egyeztetett időponthoz képest 1 órán belül kezdje meg. A Páciens az ilyen időben később kezdődő orvosi vizsgálat miatt semmilyen kártérítésre nem tarthat igényt. Amennyiben a Páciens az orvosi vizsgálat céljára az előre egyeztetett időpontban megjelenik, de az esetleges várakozási idő miatt a tényleges orvosi vizsgálatot megvárni nem tudja, és ezt a helyszínen jelzi a Megbízott képviselőjének, abban az esetben a meghiúsult orvosi vizsgálat miatt a rendelkezésre állási díjat megfizetni nem köteles. Amennyiben a Páciens  az előre egyeztetett időponthoz képest késve jelenik meg a rendelőben, és a késedelem nem haladja meg a 10 percet, a Megbízott elvégzi az egyeztetett orvosi vizsgálatot, feltéve, hogy a vizsgálat várható időtartama nem haladja meg a Páciens késedelmével együtt a 30 percet. Amennyiben a Páciens késedelme meghaladja a 10 percet, vagy az egyeztetett orvosi vizsgálat várható időtartama meghaladja a Páciens  késedelmével együtt a 30 percet, a Megbízott az egyeztetett orvosi vizsgálat elvégzésére nem köteles. Ebben az esetben a Páciens új időpontot egyeztethet a Megbízottal, vagy – a Megbízott ez irányú felajánlása esetén, az adott napon tervezett orvosi vizsgálatok rendjének a függvényében – megvárhatja a rendelési idő végét, amikor a Megbízott sort kerít az orvosi vizsgálatra. A Páciens egyik esetben sem tarthat igényt semmilyen kártérítésre. 

7.3. Az egyedi Megbízási szerződés – a felek eltérő rendelkezése hiányában – határozatlan időre létesül. A szerződés megszűnésének esetei: 

– a felek közös megegyezésével, 

– a Páciens halálával, 

– a Megbízott jogutód nélküli megszűnésével,  

– a Megbízott működési engedélyének a visszavonása esetén,  

– rendes felmondással,  

– azonnali hatályú felmondással.  

7.4. A szerződés megszűnésekor a Páciens köteles a Megbízottat a harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól mentesíteni. A szerződés megszűnése esetén a megrendelt, illetve a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a felek, illetve jogutódaik között megfelelő elszámolásnak van helye, amelynek során a Páciens vagy jogutódja köteles a Megbízott, vagy jogutódja részére megtéríteni a már teljesített egészségügyi szolgáltatások ellenértékét. 

7.5. A Páciens a Megbízási szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja, köteles azonban helytállni a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A Megbízási szerződést a Megbízott is bármikor jogosult felmondani, a felmondási időnek azonban elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a Páciens a megrendelt szolgáltatás máshol igénybe vehesse. Amennyiben a Páciens a Megbízási szerződés vagy jelen ÁSZF valamely rendelkezését súlyosan megszegi, a  Megbízott a Megbízási szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A Megbízottat a Megbízási szerződés ezen okból történő felmondása esetén a Páciens által megrendelt egészségügyi szolgáltatások megrendelés szerinti Megbízási díja 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg, amelyet a Páciens a Megbízott felmondásának a kézhezvételétől számított 8 napon belül, egy összegben, átutalással köteles megfizetni.  

 

IV. A Páciens egészségügyi és személyi adatainak kezelése

1. A Megbízott a Páciensről, személyi adatairól, az általa a Megbízott rendelkezésére bocsátott kórelőzményi adatokról, a megrendelt szolgáltatásokról, a teljesített beavatkozásokról elektronikusan írásos és egyéb (pl. kép vagy videó) egészségügyi dokumentációt vezet. A Páciens, illetve a törvény alapján feljogosított személy jogosult az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni. Az első másolat készítése ingyenes, minden esetleges újabb másolat készítésének a Megbízott mindenkori díjtáblázatában megjelölt költségeit a Páciens, vagy az általa, vagy a törvény által erre feljogosított személy köteles viselni. 

2. Tudományos kutatás céljából a vezető tisztségviselő vagy az adatvédelmi tisztviselő engedélyével a tárolt adatokba be lehet tekinteni, azonban tudományos közleményben nem szerepelhetnek egészségügyi és személyazonosító adatok oly módon, hogy az érintett személyazonossága megállapítható legyen. Tudományos kutatás során a tárolt adatokról nem készíthető személyazonosító adatokat is tartalmazó másolat. A tárolt adatokba ennek alapján betekintett személyekről, a betekintés céljáról és időpontjáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás kötelező megőrzési ideje 10 év. A kutatási kérelem megtagadását a vezető vagy az adatvédelmi tisztviselő köteles írásban megindokolni. 

3. A Páciens tudomásul veszi, hogy a Megbízási Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Ambuláns lap elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk az orvosi ellátások, gyógykezelések megválasztásához és megfelelő és eredményes elvégzéséhez szükségesek, kijelenti, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelőek, teljes körűek, és tudomásul veszi, hogy a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni köteles. A Megbízott a Páciens ezen kötelezettség elmulasztása vagy megszegése miatt ért károkért semmilyen felelősség nem terheli. 

4. A Páciens a Megbízási Szerződés megkötésével egyidejűleg az Adatkezelési Nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit. A Páciens aláírásával hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy elérhetőségi adatait (telefon, e-mail cím) a Megbízott adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Megbízott a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a kezeléssel összefüggő lényeges körülményekről őt tájékoztassa. A Megbízott adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatását a Megbízott által külön dokumentumban megalkotott Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, amely a Megbízott honlapjáról letölthető, illetve a rendelő recepcióján papír alapon megtekinthető. 

5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Páciens adatait a mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Páciens nyilatkozatai alapján kezeli és őrzi.

V. Záró rendelkezések

1. A Páciens az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele során köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a Megbízott működési rendjét, valamint jelen ÁSZF rendelkezéseit.  A Páciens – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles a Megbízottal, és az ellátásában közreműködő dolgozókkal együttműködni, így különösen:  

a) tájékoztatást adni mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,  

b) tájékoztatni – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról, 

c) az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett, 

d) tájékoztatni minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,  

e) a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseket betartani, 

f) a rendelő működési rendjét betartani, 

g) a Megbízott által nyújtott szolgáltatás díját megfizetni, 

h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.   

2. A Páciens a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése esetén köteles a Megbízott valamennyi kárát, és költségeit haladéktalanul megtéríteni. A Megbízott kizárja a felelősségét minden olyan kár és következmény miatt, amely a Pácienst a jelen pontban megjelölt kötelezettségeinek, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseinek a megszegése folytán éri. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy a Páciens  jelen pontban felsorolt kötelezettségeinek a megszegése esetén azok teljesítéséig megtagadja a további szolgáltatásnyújtást a Páciens  részére, és elálljon a vele megkötött Megbízási szerződéstől. A Páciens és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más Betegek jogait, és jogaik gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak a törvényben foglalt jogait sem.   

3. A Megbízott a recepción elérhetővé teszi a Betegjogi tájékoztatót, valamint a Panaszkezelési Szabályzatot. A Páciens a Betegjogi tájékoztatóban foglaltak szerint tehet panaszt és vehet igénybe jogorvoslatot a Megbízott tevékenysége során őt ért sérelmek miatt. A Páciens a Megbízási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy áttanulmányozta, megismerte és megértette a Betegjogi tájékoztatót, valamint a Megbízott Panaszkezelési Szabályzatát. 

4. A Megbízott és a Páciens tudomásul veszik, hogy a Megbízott által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során egymás tudomására hozott személyes és egyéb adatokat, tényeket és körülményeket (továbbiakban: Információ) bizalmasan kötelesek kezelni, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek az Információk megőrzése érdekében, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül kizárólag akkor adják ki harmadik személy részére, ha erre jogszabály kötelez. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség korlátlan ideig áll fenn. 

5. A Megbízott és a Páciens felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amely a jelen ÁSZF-ben foglalt adatkezelési, titoktartási kötelezettségük megszegéséből származik.  

6. A Megbízott nevében a Megbízási Szerződés aláírására a Megbízott nevében cégjegyzési joggal felruházott személy, valamint az általa ebben a körben meghatalmazott alkalmazott jogosult. 

7. A Páciens a Megbízási Szerződés, illetve a Megbízott egészségügyi szolgáltatására vonatkozó megrendelés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően megismerte, áttanulmányozta, rendelkezéseit megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

8. Jelen ÁSZF, az Egészségügyi adatlap, a Kórtörténet, a Kezelési Ütemezés együttesen tartalmazzák a Paciens és a Megbízott szerződéses megállapodásait. 

9. Felek a Megbízási szerződést – amennyiben a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik – kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják és a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat is írásban kötelesek megtenni, kivéve azokat az eseteket, ahol akár jogszabály, akár a jelen ÁSZF szóbeli jognyilatkozat megtételét is lehetővé teszi. 

10. Az egyik Fél által a másik Félhez a jelen szerződés alapján intézett valamennyi írásbeli küldeményt akkor kell kézbesítettnek tekinteni, ha az személyesen a másik Fél részére átadásra, továbbá ha postai úton, illetve fax vagy e-mail útján a másik Fél Szerződésben rögzített címére igazolhatóan megküldésre került, és azt a címzett igazolhatóan megkapta.  A Megbízottnak címzett küldeményt a jelen ÁSZF-ben megadott elérhetőségekre kell megküldeni. A Küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni: 

a) személyes kézbesítés esetén az átvételkor, 

b) postai feladás esetén – amennyiben „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, „elköltözött” értesítéssel a fél nem veszi át – a postai feladást követő 5. munkanapon, egyébként az átvétel tényleges napján tértivevénnyel igazoltan, 

c) fax esetén azon a napon, amelyen a faxot elküldték, feltéve hogy a címzett Fél az átvételt visszaigazolta; 

d) e-mail esetén azon a napon, melyen a címzett Fél az átvételt visszaigazolta, visszaigazolás elmaradása esetén az elküldést követő 5. munkanapon.

11. A Megbízott a Páciensekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése céljából weboldalán kapcsolatfelvételi űrlapot üzemeltet, amelynek keretében a Páciensek az online felületen a Megbízottat megkeresheti kapcsolatfelvétel céljából. A rendszeren keresztül a Páciens megadja a nevét, telefonos elérhetőségét és a kapcsolatfelvétel okát, a Megbízott pedig gondoskodik arról, hogy az adott témakörrel foglalkozó munkatársak megkeressék az érdeklődőt telefonon, vagy e-mailen keresztül.  A Megbízott az online felület megszakítás nélküli üzemeltetésére nem vállal kötelezettséget, továbbá a rendszeren történő üzenetküldés joghatás kiváltására nem alkalmas, és nem tekinthető a jelen pontban megjelölt felek közötti kommunikáció egyik formájának. 

12. A Páciens  és a Megbízott a közöttük felmerült jogvita peren kívüli megoldására együttesen kezdeményezhetik a jogvita közvetítői eljárás keretében történő rendezését. Amennyiben a Megbízott által nyújtott egészségügyi szolgáltatás igénybevételével összefüggésben esetlegesen felmerült jogvitát nem sikerül békés úton – peren kívül – megoldani, annak elbírálásra az általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok jogosultak, azzal, hogy a bíróság mindenkor Magyarország joga és a magyar jogszabályok szerint jár el, az eljárás nyelve pedig a magyar nyelv. 

13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és az egyéb magyar jogszabályok, szakmai szabályok, protokollok, egyéb orvos szakmai előírások rendelkezései irányadók. 

14. A Megbízott bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, köteles azonban a módosítás tényét, és a módosult ÁSZF-et honlapján közzétenni. A jelen ÁSZF módosítása nem hat ki a már korábban megkötött Megbízási szerződésre.  

 A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. január 01. napjától hatályosak.